Despre noi

Facilitatea Globală de Mediu (GEF):

Facilitatea Globală de Mediu (GEF):

reprezintă un mecanism financiar independent prin care se oferă granturi ţărilor în curs de dezvoltare şi celor eligibile pentru proiecte cu impact pozitiv asupra mediului înconjurător.

Fondurile sunt utilizate pentru proiecte şi activităţi în următoarele domenii: biodiversitate, schimbarea climei, ape internaţionale, degradarea terenurilor, protecţia stratului de ozon şi substanţe chimice. Aceste proiecte asigură legătura între procesele de soluţionare a problemelor de mediu locale, naţionale şi globale, concomitent contribuind la promovarea mijloacelor de existenţă durabile.

Facilitatea Globală de Mediu este mecanismul financiar desemnat pentru Convenţia ONU privind diversitatea biologică, Convenţia-cadru a ONU privind schimbările climatice, Convenţia de la Stockholm privind poluanţii organici persistenţi precum şi al Convenţiei ONU pentru combaterea deşertificării.

Întrunind 182 de ţări-membre, GEF colaborează strâns cu guvernele, organizaţiile societăţii civile, secretariatele convenţiilor şi diverse agenţii internaţionale. Cooperarea cu organizaţiile societăţii civile este foarte importantă, deoarece proiectele şi politicile Facilităţii au beneficiat enorm de multitudinea de opinii, experienţe şi perspective.

GEF a fost creat în anul 1992 ca un program pilot pentru abordarea problemelor de mediu şi de atunci s-a transformat într-o instituţie eficientă şi transparentă cu bagaj impresionant de rezultate. Prin parteneriatul său uncial cu guverne, organizaţii internaţionale, organizaţii ale societăţii civile şi alţi partenerei cheie, GEF a creat o reţea cu impact real asupra proceselor globale.

Programul de Granturi Mici (SGP)

Programul de Granturi Mici (SGP)

Programul de Granturi Mici (SGP) a fost lansat în Moldova în 2012 și a acordat pînă în prezent 58 granturi, cu o valoare totală de 2 091 228 dolari SUA. În perioada 2016-2019, Programul de Granturi Mici al Facilității Globale de Mediu a implementat cea de a 6-a etapă operațională, oferind granturi ONG-urilor pentru implementarea a 38 proiecte în următoarele domenii strategice stipulate de Strategia de Țară EO6: Biodiversitate (12 proiecte), Schimbări Climatice (7 proiecte), Degradarea Solului (11 proiecte), Substanțe Chimice (4 proiecte) și Dezvoltarea Capacităților (4 proiecte). Astfel, PGM GEF a acordat 1.425.053 dolari SUA sub formă de granturi pentru asociații obștești. La rândul lor, ONG-urle au reușit să atragă 1.839.659 dolari SUA în formă de co-finanțare, dintre care 545.950 dolari SUA în natură.

O trăsătură strategică a programului o constituie sprijinirea activităţilor ce combină crearea mijloacelor de trai sustenabile cu priorităţile globale ale GEF, implicarea comunităţilor şi organizaţiilor societăţii civile în implementarea proiectelor ca rezultat a dezvoltării capacităţilor şi dobândirii experienţei, precum şi antrenarea activă a diferitor persoane antrenate în soluţionarea problemelor globale de mediu la nivel global.

Prin facilitarea dezvoltării comunitare; acumularea şi diseminarea experienţei, crearea de parteneriate şi reţele de persoane interesate şi replicarea soluţiilor identificate, Programul de Granturi Mici a devenit unul din cel mai de succes program corporativ al GEF.

Datorită realizărilor sale, Programul de Granturi Mici s-a extins de la 42 ţări în anul 1992 până la 137 ţări astăzi.

Programul oferă granturi cu o valoare maximă de 50.000 dolari SUA comunităţilor, inclusiv populaţiei indigene, organizaţiilor comunitare şi altor grupuri non-guvernamentale pentru implementarea proiectelor în următoarele domenii: biodiversitate, diminuarea schimbărilor climatice şi adaptarea la ele, degradarea terenurilor şi managementul forestier durabil, ape internaţionale şi substanţe chimice.

Strategia Naţională a Programului de Granturi Mici

Strategia Naţională a Programului de Granturi Mici

Fiecare ţară ce participă în Programul de Granturi Mici elaborează Strategia Naţională pentru implementarea acestui program întru asigurarea congruenţei cu proiectul şi cadrul strategic global al SGP.

Elaborarea sau revizuirea Strategiei Naţionale are câteva scopuri generale:

  • promovarea înţelegerii comune a misiunii şi obiectivelor strategice ale Programului de Granturi Mici al Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare;
  • asigurarea alinierii activităţilor la obiectivele generale ale Fondului Global de Mediu de generare a beneficiilor globale de mediu în domeniile tematice ale GEF;
  • adaptarea cadrului strategic global la priorităţile şi circumstanţele locale;
  • crearea cadrului strategic pentru alocarea surselor financiare şi ghidarea implementării programului, inclusiv selectarea proiectelor;
  • constituirea bazei pentru evaluarea rezultatelor şi impactului programului.

La elaborarea Strategiei Naţionale participă organizaţiile non-guvernamentale, ministerele şi instituţiile relevante, punctele focale ale convenţiilor privind biodiversitatea biologică, schimbările climatice, combaterea deşertificării şi poluanţii organici persistenţi. Strategia Naţională a SGP se aprobă de Echipa Centrală de Management a Programului.

Fişiere anexate:

Comitetul Naţional de Coordonare

Cel mai important organ al Programului de Granturi Mici este Comitetul Național de Coordonare (CNC) care asigură implementarea profesionistă, obiectivă, transparentă și efectivă în țară în conformitate cu obiective globale ale SGP. Comitetul este constituit din voluntari din sectorul organizațiilor non-guvernamentale, guvernamentale și donatori. Comitetul Național de Coordonare aprobă sau respinge propunerile de proiect depuse de ONG-uri în cadrul Programului de Granturi Mici.

Membrii Comitetului Național de Coordonare:

Inga Podoroghin

Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare în Republica Moldova

Angela Burlea

Ministerul Mediului al RM

Marcela Vatamaniuc

Solidarity Fund PL în Republica Moldova

Mihai Lupu

Institutul de Energetică al MECC

Silvia Bicenco

ALDA Moldova

Rodica Frecăuțanu

ONG „Caroma Nord”

Iurie Bejan

Institutul de Ecologie și Geografie