Agenda naţională de mediu: prin comunicare, spre o mai bună guvernare a mediului

Characteristics:

Area:

Republica Moldova

Beneficiary:

Asociaţia Jurnaliştilor de Mediu şi Turism Ecologic din Republica Moldova (AJMTEM)

Main field:

Capacity Development

Period:

2015.02.02 - 2016.02.29

Grant amount:

35 675 $

Statute:

Finished

În Strategia naţională de mediu 2014-2023, la fel ca şi în Priorităţile în domeniul mediului din Acordul de Asociere RM-UE pentru anii 2014-2016, pentru perioada imediat următoare o serie de circa 20 de acte legislative europene urmează a fi transpuse în legislaţia naţională. Participarea şi implicarea jurnaliştilor în procesul de comunicare a obligaţiunilor şi realizărilor ţării în acest domeniu este esenţial pentru o bună informare a populaţiei şi asigurarea accesului publicului la informaţiile de mediu. Deşi este considerat prioritar, inclusiv ca angajament al Convenţiilor internaţionale ratificate de R. Moldova, în prezent, accesul la informaţia de mediu este unul nerealizat pe deplin. Sunt diverse motive – de la instituţionale - De ex., precum indică Strategia de mediu 2023, pentru realizarea obiectivelor prevăzute în Convenţia Aarhus, este necesară crearea unui mecanism de diseminare a informaţiei de mediu, precum şi a locurilor de acces la asemenea informaţie -, la cele umane – pregătirea lacunară a celor care transmit publicului informaţia de mediu, adică a reprezentanţilor mass-media. Capitolul informarea ecologică a populaţiei, de rând cu educarea şi conştientizare ecologică a publicului, sunt stipulate ca prioritare prin Strategia de mediu 2023, iar îmbunătăţirea accesului la informaţia de mediu şi a comunicării cu publicul poate fi realizată printr-o implicare mai activă a mass-media şi a new-media, pentru a aduce cetăţeni mai aproape de discursul autorităţilor de mediu, pentru a înţelege tendinţele şi a se implica în buna guvernare a mediului, întru asigurarea dreptului fiecărei persoane şi al generaţiilor prezente şi viitoare de a trăi într-un mediu adecvat pentru sănătatea şi bunăstarea lor. Accesul mai larg al publicului la informaţia de mediu, precum şi difuzarea acesteia favorizează o mai mare sensibilizare la problemele de mediu, schimbul liber de idei şi participarea mai eficace a publicului la luarea deciziilor în acest domeniu, şi, în definitiv, la îmbunătăţirea condiţiilor de mediu.
Acest proiect prezentat de AJMTEM îşi propune să contribuie la informarea, sensibilizarea şi implicarea cetăţenilor din R. Moldova în problemele de mediu, pentru o mai bună guvernare a mediului. În special, proiectul urmăreşte de a consolida relaţia dintre jurnaliştii de mediu, instituţiile statului şi autorităţile de mediu din R. Moldova, de a consolidarea capacităţile jurnaliștilor de mediu întru reflectarea bunei guvernări şi a politicilor de mediu, de a creşte gradul de reflectare a bunei guvernări şi a politicilor de mediu de către mass-media din R. Moldova.
Proiectul va contribui la realizarea a două rezultate specifice ale consolidării capacităţilor, în acord cu abordarea PNUD a dezvoltării capacităţilor şi cu obiectivele Cadrului de dezvoltare a capacităților al GEF (Fondul Global de Mediu): capacităţi consolidate de generare, accesare şi utilizare a informaţiei şi a cunoştinţelor şi capacități consolidate de monitorizare și evaluare. Propunerea de proiect se încadrează în scopul Proiectului UE‒ONG-uri „Consolidarea guvernanței în domeniul mediului prin dezvoltarea capacităţilor organizaţiilor neguvernamentale”.
Practica ne arată că un jurnalist de mediu se formează în 3-7 de pregătire şi experienţă zilnică. Problemele de mediu, înmulţindu-se de la un an la altul, solicită, inevitabil, resurse ecojurnalistice pe potrivă - jurnalişti interesaţi de tematica de mediu și cu cunoștințe practice în domeniu, jurnaliști încurajaţi să scrie la tematica de mediu (protecţia mediului este, din păcate, singurul domeniu în care, până la inițiativa AJMTEM, nu se ofereau, în mod tradiţional, premii abordarea tematica de mediu), o abordare continuă, profesionistă a subiectelor de mediu în mijloacele de informare în masă, spre o mai bună guvernare a mediului. Mass-media rămâne a fi o sursă de încredere pentru populaţie, conform sondajelor, astfel că această trebuie pe deplin valorificată şi privind domeniul ecologic, problemele de mediu, buna guvernare a mediului. Organizarea a trei sesiuni de informare a jurnaliștilor va rezulta în obținerea de cunoștințe și abilități întru a aborda constant problematica bunei guvernări şi a politicilor de mediu în publicaţiile unde activează; discuțiile în cadrul a trei mese rotunde tematice vor aduce față în față jurnaliști și autorități de mediu, APL și ONG-uri, întru discutarea problemelor de mediu ale regiunii, pentru o mai bună guvernare a mediului și o informare corectă a populației; „Premiile pentru jurnalism de mediu” la 2 categorii de presă – presa scrisă/online și radio/tv -, vor conferi importanță și prestigiu domeniului jurnalismului de mediu, vor stimula jurnaliştii preocupaţi de tematica de mediu să abordeze profesionist tematica de mediu, să promoveze Capitolul Mediu din Acordul de Asociere, să investigheze subiecte de mediu. La fel de relevante sunt și cele trei şedinţe de lucru preconizate cu Ministerul Mediului şi instituţiile statului abilitate în buna guvernare a mediului întru crearea parteneriatului între jurnaliştii de mediu şi aceste structuri, dialog ce va finaliza cu semnarea unui acord de colaborare între Ministerul Mediului și AJMTEM, întru reflectarea profesionistă problemelor de mediu, pentru o mai bună guvernare a mediului, fapt ce va conferi durabilitate activităţilor iniţiate în cadrul proiectului. Durabilitate proiectului vor conferi elaborarea unui curriculum pentru studenții la facultățile de jurnalism și a unui ghid pentru jurnalism de mediu. Informarea largă a populației, promovarea bunei guvernări de mediu, se va realiza prin instrumentele propuse de proiect – șase pagini tematice în presa națională cu genericul „RM-UE: Ecologia, prioritate naţională”, rubrica on-line de promovare a bunei guvernări de mediu „RM-UE: Ecologia, prioritate naţională” pe platforma web ecopresa.md, articole în presa locală, reportaje radio și tv etc. Diseminarea rezultatelor proiectului se va face și prin intermediul unui spot video. În acest fel, va fi asigurată creşterea gradului de reflectare a bunei guvernări şi a politicilor de mediu de către mass-media din R. Moldova; în final, facilitând accesul la informaţia de mediu, la înţelegerea problemelor de mediu, înţelegerea proceselor de bună guvernare a mediului şi încurajând populaţia în participarea, implicarea la luarea deciziilor de mediu.

Proiectul propus de AJMTEM se înscrie în politicile, strategiile şi planurile de activitate ale Ministerului Mediului pe segmentul Accesul la informația de mediu și Educația ecologică - Capitolul informarea ecologică a populaţiei, de rând cu educarea şi conştientizare ecologică a publicului, sunt stipulate ca prioritare prin Strategia de mediu 2023; se bazează pe prevederile Strategiei naţională de mediu 2014-2023, Priorităţile în domeniul mediului din Acordul de Asociere RM-UE, stipulările Concepţiei Politicii de Mediu a Republicii Moldova (facilitarea accesului publicului la informaţii din domeniul mediului, antrenarea mai activă a societăţii civile la luarea de decizii privind mediul şi resursele naturale, la educaţie şi instruire ecologică; colaborarea cu mass-media şi implicarea activă a organizaţiilor nonguvernamentale de mediu).
Proiectul, în conformitate cu cerinţele programului, va dezvolta capacități pe termen lung - va contribui la informarea, sensibilizarea şi implicarea cetăţenilor din R. Moldova în problemele de mediu, pentru o mai bună guvernare a mediului; va contribui la consolidarea relaţiei dintre jurnaliştii de mediu, instituţiile statului şi autorităţile de mediu din R. Moldova, la consolidarea capacităţilor jurnaliștilor de mediu întru reflectarea bunei guvernări şi a politicilor de mediu, la creşterea gradului de reflectare a bunei guvernări şi a politicilor de mediu de către mass-media din R. Moldova; va contribui la implicarea jurnaliștilor în procesul de advocacy, de influență a politicilor in domeniul mediului înconjurător la nivel local, regional, național prin colectarea și difuzarea informațiilor pe probleme de guvernanță de mediu și Acordul de Asociere, capitolul Mediu, mediatizarea procesului de bună guvernare, prezentarea punctelor de vedere ale experților privind buna guvernare și implementarea Acordului de Asociere, în final, facilitând accesul la informaţia de mediu, la înţelegerea problemelor de mediu, înţelegerea proceselor de bună guvernare a mediului şi încurajând populaţia în participarea, implicarea la luarea deciziilor de mediu.

Implementarea proiectului poate fi urmarita accesind pagina:

http://ecopresa.md/index.php/ro/campanii-media/rm-ue-ecologia-prioritate-nationala