Conservarea biodiversităţii în ecosistemul Prutului de Mijloc

Characteristics:

Area:

Prutul de Mijloc

Beneficiary:

ONG Mișcarea Ecologistă din Moldova

Main field:

Biodiversity

Period:

2014.05.30 - 2016.07.31

Grant amount:

43 462 $

Statute:

Finished

     Zonele umede sunt definite ca fiind întinderi de bălţi, mlaştini, ape naturale sau artificiale, permanente sau temporare, unde apa este stătătoare sau curgătoare, dulce sau sărată, inclusiv întinderi de apa marina a căror adâncime la reflux nu depăşeşte șase metri. Pe parcursul ultimilor decenii, ca urmare a impactului nereglementat al oamenilor, zonele umede au fost supuse unor intense procese de degradare la nivel global. Consecințele sunt dramatice atât pentru comunitățile locale care depind din punct de vedere economic si social de bogăţia zonelor umede, cat si pentru natura la nivel global. Din păcate, zonele umede ramase se confrunta cu epuizarea resurselor, precum si cu probleme hidrologice, ecologice si de mediu.

     Convenția Ramsar stabileşte cadrul acţiunilor naţionale şi al cooperării internaţionale pentru conservarea si utilizarea raţională a zonelor umede si a resurselor pe care acestea le oferă. R.Moldova a ratificat Convenţia asupra Zonelor Umede de Importanţă Internaţională, în special ca habitat pentru pasările acvatice prin Hotărârea Parlamentului nr. 504-XVI din 14 iulie 1999 şi a devenit membru al acestei Convenţii în iunie 2000.

     Prin implementarea proiectului, MEM îşi propune să aducă pe agenda autorităţilor RM extinderea Zonelor Umede (ZU). Prutul de Mijloc, care ocupă peste 300 de km din cei 700 km, care traversează teritoriul RM, poate servi în mare măsură un model pentru reîntoarcerea ZU în circuitul natural, pentru demonstrarea pe viu cum ZU pot deveni ecosistemele (1) cele mai eficiente şi rentabile pentru diminuarea dezastrelor naturale ca inundaţiile şi secetele, transformându-se în „depozite strategice de apă dulce”, care alimentează reţeaua hidrografică din regiune în anii fără precipitaţii suficiente, şi (2) care pot crea oportunităţi pentru comunităţile locale în asigurarea cu produse şi servicii ale naturii (apă, peşte, vânat, lemn energetic etc.). În arealul de implementare al proiectului s-au mai păstrat, separate una de alta, mai multe ecosisteme ce au caracteristicele necesare ZU: lacul relict “La Fontal”, stareţele râurilor Prut şi Camenca: Potcoava, Chilia, Gârla Cărbunăria, kilometrul 1005, Balta Ursului, Stariţa Ţiganca, Ţara Bâtlanilor, (326 ha). Merită să menţionăm că suprafeţele identificate pentru conferirea statutului de ZU (326 ha) se află în Rezervaţia Naturală “Pădurea Domnească” fondată în iulie 1993, pe o suprafaţă de 6032 ha, care are statut de pădure de luncă, fiind una dintre cele mai valoroase şi bătrâne păduri de luncă din Europa. În conformitate cu cercetările şi evaluările făcute de specialişti i în domeniu, anual, pe teritoriul rezervaţiei poposesc, cuibăresc, staţionează sau sunt în trecere peste o sută de mii de păsări

     În această ordine de idei, MEM împreună cu administraţia rezervaţiei Pădurea Domnească, în cooperare cu Ministerul Medului şi Consiliul Raional Glodeni propune pregătirea documentelor necesare pentru a conferi prin lege statutul de Zonă Umedă Naţională celor 8 suprafeţe de apă identificate, care se înscriu în cerinţele Convenţiei Ramsar, aceste suprafeţe fiind următoarele: 1.Lacul La Fontal (LF) – care reprezintă un lac relict cu o biodiversitate bogată în specii de floră şi faună incluse în Cartea Roşie a RM; 2. Potcoava – stariţa (braţul mort) al râului Prut; 3. Chilia - stariţa (braţul mort) al râului Camenca; 4. Gârla Cărbunăria, ecosistem palustru; 5. Kilometrul 1005 - stariţa râului Prut; 6. Balta Ursului - stariţa râului Camenca; 7. Ţiganca - stariţa râului Camenca. 8. Ţara Bâtlanilor un ecosistem deosebit de bogat şi reprezentativ, de la care poate porni un proces de luare sub protecţia statului ca ZU a unui teritoriu de 15-20 mii ha, de fapt a unui grind-insulă dintre râurile Prut şi Camca.

     Astfel ar putea fi creată cea mai mare ZU din BH al Prutului de Mijloc, care ar păstra o cantitate foarte mare de apă şi ar fi un incubator natural al biodiversităţii. Merită să menţionăm că suprafeţele identificate pentru conferirea statutului de ZU (326 ha) vor fi incluse ca areale în Rezervaţia Naturală “Pădurea Domnească” fondată în iulie 1993, pe o suprafaţă de 6032 ha, care are statut de pădure de luncă, fiind una dintre cele mai valoroase şi bătrâne păduri de luncă din Europa. HG nr. 409 din 2 iulie 1993. ZU enumerate, sunt „nuclee de concentrare” ale biodiversităţii din zonă supuse tot mai frecvent unor pronunţate procese de degradare şi de dispariţie. Cel mai evident este pericolul secării, care se manifestă prin capriciile neaşteptate ale climei (cum ar fi secetele din anii 2007, 2011-2012), alimentarea lor ocazională cu apă din râurile Prut şi Camca. Este necesar de studiat starea ecologică a acestor suprafeţe, de stabilit metodele cele mai eficiente de conservare şi gestionare. Conferirea statutului de ZU şi administrarea lor în conformitate cu un plan de management al ZU, al cerinţelor Convenţiei Ramsar le-ar salva de la dispariţie şi le-ar îmbogăţi redându-le cadrul funcţionalitatea normală Cu toate ca suprafeţele propuse pentru conferirea  statutului de zone umede, sunt incluse într-o zonă de protecţie, supuse unui regim silvic de protecţie – conservarea lor nu poate fi asigurată în conformitate cu prevederile Convenţiei Ramsar. Suprafeţele propuse ca ZU sunt în curs de degradare continuă şi este riscul ca în 5-7 ani să dispară total. Conferirea statutului de ZU va permite efectuarea lucrărilor de stopare a degradării, reabilitarea prin conectarea la arterele hidrologice Prut şi Camca. Rezervaţia „Pădurea Domnească” reprezintă un ecosistem complex, predominant de sisteme hidrografice provenite din albiile râurilor Prut şi Camenca. Fenomenul paralelismului albiilor a generat condiţii hidrologice favorabile pentru dezvoltarea unuia dintre cele mai reprezentative masive forestiere de luncă, dar şi a unui lanţ de ecosisteme palustre şi lacustre cu caracteristici pronunţate de Zonă Umedă. Conferirea statutului de ZU, va oferi o altă abordare a impactului dezastrelor naturale (inundaţii, secetă).  

     Protecția zonelor umede va permite sa fie menținută microclima de luncă și  va contribui la menținerea umidității în lunca care va facilita dezvoltarea biodiversității floristice și faunistice, va alimenta cu apă reţeaua hidrografică din regiune. 

     Prin propunerile la prezentul proiect se doreşte, o cooperare cu Instituţiile de resort ale statului, Autorităţile Centrale de Mediu, Autorităţile Publice Locale, Agenţii economici, populaţia, etc în vederea extinderii zonelor umede în bazinul râului Prut prin: crearea unui registru al tuturor zonelor protejate din bazinului râului Prut, inclusiv zonele umede existente care nu sunt luate sub protecția statului. MEM va înainta un Memorandum către guvernele RO-MD pentru organizarea unui sistem comun de arii protejate și a zonelor umede din bazinul hidrografic Prut, va solicita de la factorii de decizie elaborarea unui plan comun de conservare a biodiversității și de extindere a zonelor protejate și de creare a primului parc transfrontalier care va oferi o abordare comună a impactului dezastrelor naturale.

În cele din urmă, procesele inițiate și stimulate prin acest proiect ar trebui să genereze o viziune comună de dezvoltare durabilă a bazinului râului Prut, devenind parte a programelor guvernamentale.