Capacităţi consolidate a părţilor interesate – factor esenţial în guvernanţa de mediu în Regiunea Prutului Inferior

Caracteristici

Regiunea:

Prutul Inferior

Beneficiar:

Centrul de Consultanta Ecologica Cahul

Domeniu tematic principal:

Dezvoltarea Capacitatilor

Perioada:

2015.02.02 - 2016.05.31

Suma grantului:

39 005 $

Statut:

Finalizat

Proiectul „Capacităţi consolidate a părţilor interesate – factor esenţial în guvernanţa de mediu în Regiunea Prutului Inferior” abordează tematica extinderii şi dezvoltării ariilor naturale protejate de stat. Tema abordată de proiect coincide cu prioritatea naţională nr. 5 din Programul de Dezvoltare Strategică, elaborată de Ministerul Mediului pentru anii 2012-2014, şi anume „Asigurarea extinderii şi dezvoltării ariilor naturale protejate de stat, protecţiei şi conservării biodiversităţii”.
În această direcţie, în primăvara anului 2014 în Republica Moldova s-a început implementarea proiectului trilateral RO-MD-UA „Consolidarea reţelei de arii naturale pentru protejarea biodiversităţii şi dezvoltării durabile în regiunea Delta Dunării şi Prutul Inferior – Natura PAN”. Proiectul implementat de Agenţia Moldsilva alături de alţi parteneri din R. Moldova, Romania şi Ucraina, prevede elaborarea unui nou Plan de management pentru ariile naturale protejate din regiune, menit să contribuie la îmbunătăţirea stării mediului, extinderea ariilor protejate, precum şi să promoveze iniţiativele prevăzute în Strategia UE pentru spaţiul riveran al Dunării. Componentă specifică a proiectului este crearea Rezervaţiei Biosferice în regiunea Prutului Inferior, ceea ce constituie o premieră pentru Republica Moldova.
Cu părere de rău, proiectul sus menţionat nu include activităţi ce ţin de sensibilizarea părţilor interesate şi implicarea nemijlocită a acestora la procesele de dialog şi analiză a politicilor locale privind crearea Rezervaţiei Biosferice în regiunea Prutului Inferior.
Luînd în considerare necesităţile observate, proiectul „Capacităţi consolidate a părţilor interesate – factor esenţial în guvernanţa de mediu în Regiunea Prutului Inferior” îşi propune ca obiectiv primar contribuirea la eficienţa măsurilor de extindere şi dezvoltare a ariilor naturale protejate de stat, protecţie şi conservare a biodiversităţii. Acesta va fi realizat prin 2 obiective specifice: 1) Consolidarea capacităţilor părţilor interesate de a participa la analiza politicilor locale şi la procesele de dialog privind crearea Rezervaţiei Biosferei în regiunea Prutului Inferior; şi 2) Sensibilizarea părţilor interesate privind importanţa creării Rezervaţiei Biosferei în regiunea Prutului Inferior şi susţinerea măsurilor de intervenţie a Autorităţilor Publice Locale în această direcţie.
În acest context Centrul de Consultanţă Ecologică Cahul, examinînd practicile internaţionale privind crearea rezervaţiilor biosferice, considera că un rol central în stabilirea, administrarea şi dezvoltarea cu succes a unei rezervaţei a biosferei îl joacă comunităţile şi organizaţiile locale.
Educaţia, activitatea de sensibilizare, implicare şi colaborare a publicului pentru luarea deciziilor locale sunt componente cheie a funcţionării eficiente ale oricărei arii naturale protejate de stat. Astfel, se poate obţine o susţinere din partea publicului şi o promovare a dezvoltării durabile a resurselor naturale din regiune prin îmbunătăţirea gradului de cunoaştere, înţelegere şi implicare în problemele de mediu, atît în rîndul populaţiei locale cît şi în rîndul Autorităţilor Publice Locale.
În acest sens proiectul propune desfăşurarea următoarelor activităţi:
1) Stabilirea unei Platforme Nationale de Colaborare si Comunicare a părţilor interesate în vederea stabilirii primei Rezervaţii Biosferice în Republica Moldova.
2)Seminare de informare locale în Regiunea Prutului Inferior în vederea sensibilizării părţilor interesate.
3)Lecţii de conştientizare ecologică în instituţiile de învăţămînt din regiune.
4)Acţiuni de promovare a necesitaţii creării Rezervaţiei Biosferice în republică.
Aria de implementarea a proiectului este regiunea Prutului Inferior în componenţa căreia întră 10 localităţi. Grupul ţintă este reprezentat de populaţia locală din regiune – 33 880 locuitori.
Prin implementarea activităţilor sus menţionate proiectul va duce la obţinerea următoarelor rezultate specifice ale consolidării capacităţilor:
- Rezultatul specific al consolidării capacităților 1: capacități consolidate de participare – Stabilirea Platformei Naţionale de Informare şi Comunicare (grupul consultativ al părţilor interesate, întîlniri de lucru, masa rotundă internaţională) va stabili o buna colaborare dintre părţile interesate, va crea premizele unei cooperări eficiente de durată în vederea abordării problemelor comune şi va consolida capacităţile de participare a părţilor intersate la analiza politicilor naţionale şi la procesele de dialog ce ţin de crearea rezervaţiei biosferei în regiune.
- Rezultatul specific al consolidării capacităților 2: capacități consolidate de generare, accesare și utilizare a informației și a cunoștințelor – prin desfăşurarea seminarelor de informare locale, lecţiilor ecologice şi activităţilor de promovare, proiectul va contribui la sensibilizarea părţilor interesate cu privire la problemele de mediu locale şi la colectarea şi diseminarea informaţiei privind politicile locale de gestionare a mediului şi măsurile de îmbunătăţire a acestuia.
Proiectul va ridica nivelul de participare, conştientizare şi înţelegere a părţilor interesate la nivel local, regional şi naţional privind importanţa creării Rezervaţiei a Biosferei în regiunea Prutului Inferior.