Educație ecologică în conștientizarea și sensibilizarea publicului cu privire la protecția biodiversității în Republica Moldova

Caracteristici

Regiunea:

Grădina Botanică, Chişinău

Beneficiar:

AO Ecospectru

Domeniu tematic principal:

Biodiversitate

Perioada:

2017.07.25 - 2019.01.31

Suma grantului:

50 000 $

Statut:

Finalizat

Asimilarea experienței comunitare în domeniul conservării biodiversității și respectiv a protecției mediului și respectiv educația ecologică este recunoscută ca una dintre prioritățile politicii de aderare a RM la Uniunea Europeană. Diseminarea informaţiei privind standardele și strategiile Pan-Europene spre care tindem reprezintă o condiție elementară atât în abordarea procesului la nivel național cât și în integrarea eficientă a eforturilor proprii în procesul global de conservare a biodiversității.

Într-o lume în schimbare rapidă, puternic afectată de impactul antropic, circulația liberă a informației și colaborarea la nivel național și internațional reprezintă elemente cheie ale efortului comun pe care trebuie să-l facă umanitatea pentru a reduce și respectiv a stopa declinul biodiversității

Așa cum este clar stipulat într-o serie de documente internaționale (Convenția asupra Conservării Biodiversității, Agenda 21, etc.) și ale Uniunii Europene (Directiva Habitate, Planul de Acțiune pentru Grădinile Botanice etc.), o serie de sarcini și responsabilități majore revin grădinilor botanice din întreaga lume.

Acest proiect este orientat către problemele majore ale conservării fitodiversității prin educație ecologică, probleme în care trebuie să se implice și Grădina Botanică din Republica Moldova la fel cum sunt implicate și toate Grădinile Botanice din România.

AO Ecospectru pe parcursul a 12 luni promovează fondarea centrului de educație ecologică și demararea apelului către societatea civilă că Grădina Botanică trebuie să joace un rol vital în realizarea educației ecologice. Conservarea biodiversității și implicit a diversității plantelor reprezintă deziderate prioritare ale umanității, care nu pot fi însă atinse fără educaţie. Activitățile planificate de către Asociația Obștească, desfășurate în cadrul Grădinii Botanice Chișinău, oferă oamenilor oportunitatea de democratizare a tinerii generații de a învăța despre plante, despre habitatele în care trăiesc, despre ceea ce le amenință, despre rolul fundamental pe care îl au în viața noastră de zi cu zi și despre necesitatea utilizării raționale a resurselor vegetale ale planetei. Centrul de educație ecologică în cadrul Grădinii Botanice poate juca un rol semnificativ în formarea atitudinii progresive fața de o abordare democratică la luarea deciziilor cu privire la protecția mediului. În momentul de față este unanim recunoscută atât poziția de element vital pe care o dețin plantele în contextul zestrei naturale mondiale cât și aceea de resursă esențială pentru existența planetei (Convenția asupra Diversității Biologice 1992; Declarația de la Gran Canaria privind Programul Global de Conservare a Plantelor 2000).

Grădinile Botanice au jucat de-a lungul timpului un rol semnificativ în istoria și dezvoltarea culturală a popoarelor. Astăzi, într-o lume aflată în schimbare, afectată puternic de impactul antropic, sarcinile acestor instituții se amplifică și se diversifică, în tendința de a contribui cât mai eficient la salvarea patrimoniului natural al planetei. Într-o abordare destul de generoasă și acceptabilă, Grădinile Botanice sunt considerate ”instituții ce adăpostesc colecții de plante vii bine identificate, utilizate în scopul cercetării științifice, al conservării diversității plantelor, al informării și al educației”. Unele dintre cele mai frecvente activități desfășurate de către grădinile botanice pot fi menționate ca fiind deosebit de semnificative, și anume următoarele:

 • Educație ecologică pentru copii și adulți;
 • Informarea publicului utilizând centrele de documentare, muzeele, și bibliotecile proprii;
 • Perfecționarea formatorilor;
 • Turism, promovarea valorilor culturale și recreerea publicului;
 • Cercetări asupra florei spontane, asociate cu proiecte de conservare ex situ și in situ;
 • Bănci de țesuturi și semințe.

Precum a fost menționat, Grădina Botanică joacă un rol deosebit de semnificativ în a demonstra că plantele sunt de o importanță fundamentală pentru viața nostră zilnică și că utilizarea lor durabilă este crucială pentru viitorul umanității.

Grădina Botanică deasemenea are sarcina de a disemina informațiile referitoare la activitățile științifice și tehnologiile noi care ar putea afecta negativ, într-un viitor apropiat, viața fiecărui locuitor al planetei. De altfel, educația ecologică este o cerință imperativă, inclusă în toate strategiile și convențiile internaționale majore (CBD, Agenda 21), este o necesitate în dezvoltarea conștiinței ecologice și a atitudinii de respect față de natură.

Grădina Botanica (Institut) a Academiei de Științe a Moldovei beneficiază de un număr mare de vizitatori de diferite vârste și reprezintă locul excepţional pentru atingerea mai multor deziderate. Prin prisma acestei abordări, Grădina Botanica planifică prin intermediul proiectului dat:

 • să se dezvolte ca centru de educație pentru mediu;
 • să se promoveze la nivelul învățământului preuniversitar ca centru de educație ecologică pentru elevi;
 • să reprezinte o resursă prioritară pentru învățământul superior;
 • să ofere publicului larg informații despre lumea plantelor, folosind cele mai variate modalități;
 • să organizeze întruniri și dezbateri pe probleme de specialitate pentru un auditoriu cât mai diferit și în modul cel mai adecvat.

Realizarea acestor deziderate vor fi realizate împreună cu personalul calificat din cadrul Grădinii Botanice (Institut) a Academiei de Științe a Moldovei prin elaborarea unui plan de educație ecologică care să se adreseze unor grupuri țintă, bine identificate și prin dotarea corespunzătoare cu echipamente și facilități tehnice.

Totodată, Grădina Botanică prin tot ceea ce a acumulat de-a lungul timpului (colecțiile de plante, bibliotecă, herbar, etc.) reprezintă pentru umanitate o zestre științifică și culturală destul de valoroasă. În acest context avem responsabilitatea de a păstra, îmbogăți și transmite această zestre generațiilor viitoare.

Pentru atingerea acestui obiectiv Grădina Botanică trebuie să facă cunoscută:

 • valoarea patrimoniului existent;
 • valoarea sa în istoria și dezvoltarea istorică a botanicii;
 • valoarea colecțiilor adăpostită în teren, herbar, bibliotecă;
 • valoarea turistică și recreativă.

Diseminarea acestei informații sub diverse forme (electronic, publicații, celebrarea aniversărilor semnificative, expoziții simpozioane, acces la colecții etc.) este o prerogativă atât către specialiști cât și către nespecialiști, reprezintă necesitatea pentru cunoașterea, înțelegerea și aprecierea la justa valoare a tot ceea ce adăpostește grădina botanică.

Educația non-formală a existat dintodeauna, dar astăzi ea trebuie să devină din ce în ce mai organizată și planificată. În contextul accentuării nevoilor de educație permanentă, învățarea în sistem nonformal ocupă un loc din ce în ce mai important. În domeniul educației ecologice este importantă nu doar validarea învățării nonformale prin certificate sau diplome, ci și crearea unui cadru metodologic de formare care să permită dezvoltarea unor programe educative coerente și eficiente de către instituție și factorii implicați (ONG și Grădina Botanică) este o necesitate.

Având în vedere complexitatea educației ecologice privind protecția biodiversității, proiectul dat îşi propune să demareze în același timp și dobândirea de cunoștințedar și formarea de valoriatitudini și compartimente.

Avantajele educație ecologice în cadrul Grădinii Botanice sunt:

 • de a permite descoperirea unor cunoștințe pornind de la realități concrete;
 • de a oferi posibilități de exersare și schimbare a comportamentelor sau a deprinderilor (de exemplu, programe de educație privind educația pentru conservarea diversității plantelor);
 • de a asigura reactualizarea rapidă a cunoștințelor din mai multe domenii ale protecție mediului;
 • de a oferi posibilități concrete de acțiune în mediul înconjurător (programe de cultivare a plantelor pentru copii, protejarea plantelor);
 • de a dezvolta spiritul cetățănesc prin participare activă la viața comunităților;
 • de a contribui la conștientizarea și înțelegerea unor situații sau realități complexe;
 • de a asigura influențe educative asupra unui public mai larg sau a familiilor defavorizate;
 • de a crea ocazii de petrecere a timpului liber (tururi ghidate în lumea plantelor, organizarea expozițiilor, etc.).

Deși în Republica Moldova există anumite preocupări pentru educația populației privind protecția biodiversității pentru dezvoltarea durabilă, nu există un centru de educație ecologică cu cadru metodologic.

În contextul unei problematici a protecției biodiversității care devine din ce în ce mai acută și actuală, rolul Grădinii Botanice prin crearea centrului în educația ecologică este de importanță majoră.