AGROECOLOGIA – şanse şi perspective pentru comunitățile rurale

Характеристики

Регион:

Camenca, Glodeni

Получатель:

AO Asociatia Femeilor pentru Protectia Mediului si Dezvoltarea Durabila (AO AFPMD)

Основная область:

Cбережение ландшафта

Период:

2019.09.09 - 2020.11.30

Сумма гранта:

37 350 $

Статус:

Законченный

Albia râului Camenca şi a afluenţilor săi au fost regularizate la maxim. Circa 50% din lungimea albiilor sunt lacuri de acumulare artificial create. Majoritatea lacurilor sunt gestionate de către arendaşi în scopuri piscicole, suprapopularea rezervoarelor cu puiet de peşte, micşorează drastic, în perioada de vară cantitatea de O2 în apă, problemă pe care antreprenorii, o rezolvă, prin introducerea masivă a silitrei în apă şi a bălegarului fapt ce măreşte gradul de poluare a apei din lacuri, a pânzei freatice şi a apelor din fântânile de mină din care se alimentează populaţia. Această apă este utilizată şi la stropitul culturilor agricole, la irigarea câmpurilor, etc. Izvoarele afluenţilor sunt afectate de alunecări de teren şi-au întrerupt funcţia de alimentare cu apă pentru reţeaua hidrografică. Pantele văilor fluviale sunt intensiv prelucrate şi agricultorii folosesc pe larg fertilizanţi şi pesticide, ierbicide care sunt o sursă adăugătoare de poluare a apelor. Au fost tăiate fâşiile forestiere riverane existente, fapt care a generat alunecări de teren în văile râurilor. O sursă de poluanţi organici sunt în continuare gunoiștile şi depozitele de gunoi, amplasate în  văile râurilor. Această situaţie afectează sănătatea populaţiei din zonă. În mai mult de 25% din fântânile de mină existente apa a secat. Circa 95% din fântânile existente nu corespund normelor sanitare în vigoare. Se acutizează relaţiile sociale în privinţa aprovizionării populaţiei cu apă potabilă şi canalizare. Pentru a îmbunătăți situația în această regiune este necesar un plan de gestionare a acestei regiuni, unde să fie stipulate propuneri pentru dezvoltarea durabilă a localităților din BH Camenca.

În acest context AFPMDD, în parteneriat cu Consiliul Raional Glodeni, Direcția Agricultură și Industria Alimentară, Direcția Învățământ, Tineret și Sport, cu Primăria Danu, cu Întreprinderea Individuală “Anastasia Colibaba”, Comitetul Bazinal Camenca, Comitetul Femeilor implicate în gestionarea resurselor naturale, cu şcolile din această regiune își propune stimularea implicării comunităţilor, îndeosebi a fermierilor, a tinerilor și a femeilor la ameliorarea stării ecologice din Bazinul Hidrografic (BH) Camenca şi gestionarea adecvată a resurselor naturale şi acvatice prin: promovarea agroecologiei şi o exploatare raţională a resurselor naturale, în vederea adaptării şi atenuării efectelor schimbărilor climatice, promovarea condițiilor îmbunătățite de comercializare și utilizare a produselor de protecție a plantelor în vederea reducerii impactului asupra utilizatorilor, consumatorilor și a ecosistemelor acvatice și terestre, implicarea comunităților, a agenților economici în dezvoltarea durabilă a acestei regiuni. La fel ne propunem implicarea tinerilor din școlile din BH Camenca printr-un program educațional „Scoli pentru un viitor verde”.

Obiectivul general al proiectului este de a contribui la promovarea şi sprijinirea practicilor de gestionare a resurselor naturale, a terenurilor agricole şi a resurselor acvatice, la promovarea bunelor practici prietenoase mediului, inclusiv a conservării peisajului terestru, la aplicarea adaptării şi atenuării efectelor schimbărilor climatice în localităţile din Bazinul Hidrografic Camenca.

Proiectul contribuie la dezvoltarea domeniului “Agroecologie inovativă inteligentă din punct de vedere al climei; Conservarea peisajului terestru la nivel de comunitate”, Componenta 2 PGM a EO6 și propune activități care vor contribui la atingerea țintelor Programului. Proiectul reflectă necesitățile identificate în Strategia de mediu 2013-2023, Strategia naţională de dezvoltare agricolă şi rurală pentru anii 2014-2020, Strategia privind diversitatea biologică a Republicii Moldova pentru anii 2015-2020, Convenţia europeană a peisajului, adoptată la Florenţa, prevederi din Acordul de asociere RM-UE, ş.a. Totodată, Proiectul va fi o completare la inițiativele Proiectului „Elaborarea planului integrat de gestionare a Bazinului Hidrografic Camenca”, implementat în baza grantului oferit din Proiectul SDC-ADA ”Consolidarea cadrului instituţional în sectorul de apă şi sanitaţie în Republica Moldova (Faza 01)”

Prin implementarea proiectului vom contribui la: integrarea principiilor de protecţie a mediului,  de dezvoltare durabilă şi dezvoltare economică verde, de atenuare și adaptare la schimbările climatice; sporirea nivelului de cunoştinţe privind protecţia mediului în rândul populației, îndeosebi a tinerilor şi femeilor; vom contribui la reducerea impactului negativ al activităţii economice asupra mediului şi îmbunătăţirea măsurilor de prevenire a poluării mediului; asigurarea utilizării raţionale, protecţiei şi conservării resurselor naturale a apelor de suprafaţă şi îmbunătăţirea calităţii solurilor şi reconstrucţia ecologică a terenurilor degradate, afectate de alunecări şi a fâșiilor de protecţie a râurilor, lacurilor şi a terenurilor agricole, etc. Cel mai important este că vor fi implicaţi tinerii din aceste localităţi, pentru care va fi o experienţă şi un început de a deveni mici antreprenori.

Proiectul propus este un pas pentru asigurarea unui randament stabil al producției și consolidarea viabilității economice a zonelor rurale, în același timp fiind și un angajament în protecția biodiversității și gestionarea durabilă a resurselor naturale.

Este un proiect pilot și sperăm că va fi o istorie de succes care va putea fi ulterior dezvoltată și exportată în alte sate din regiune şi din ţară.