Parteneriate pentru un mediu curat

Характеристики

Регион:

Criuleni

Получатель:

AO Femeia și Copilul – Protecție și Sprijin

Основная область:

Коалиции по управлению локальными и глобальными химическими веществами

Период:

2019.02.28 - 2020.01.31

Сумма гранта:

15 637 $

Статус:

Законченный

Începând cu anul 2001, or. Criuleni are o întreprindere municipală, care adună deşeurile menajere laolaltă şi le transportă la o gunoişte acceptată de primărie, care se află într-o pădure din apropierea oraşului. În ultimii ani însă, a crescut considerabil volumul de gunoi colectat de la orăşeni, inclusiv volumul deşeurilor din plastic, care astăzi, conform estimărilor din Strategia de gestionare a deșeurilor în Republica Moldova pentru anii 2013-2027, aprobată prin HG nr. 248 din 10 aprilie 2013 (http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=347341&lang=1), constituie aproximativ o treime din volumul total al gunoiului evacuat din oraşe. Considerăm că dacă plasticul îl putem selecta, atunci şi o parte considerabilă de gunoi poate fi transformat, cu puţin efort din partea locuitorilor, în îngrăşăminte minerale de calitate, folosite cu success în grădinărit. Actualmente însă locuitorii preferă să incendieze resturile vegetale, în special toamna şi primavera, transformândul într-o sursă sigură de poluare a aerului, iar plasticul îl aruncă de-a valma ca să fie transportat la gunoişte.

 

În comuna Criuleni majoritatea gunoiului este depozitat pe sol și constituie o sursă importantă de poluare a mediului terestru și a apelor subterane. Deșeurile din plastic, însă, sunt nu doar voluminoase, dar şi uşor inflamabile. Locuitorii or. Criuleni, mai cu seamă vara, adesea sunt învăluiți de fumul toxic, emanat de gunoiștea arzândă, iar fumul, în special cel emanat de plastic, coboară spre oraşul Criuleni, situat în lunca Nistrului. În acelaţi timp, cca 198 locuitori ai satului Zolonceni, care face parte din comuna Criuleni, şi locuiesc într-un sat situat la confluenţa râurilor Răut şi Nistru, sunt exluşi din sistemul orăşenesc de salubrizare şi colectare a deşeurilor menajere. Ei nu au nici platforme amenajate pentru deşeuri, nici serviciu de colectare de la poartă, cum se întâmplă în or. Criuleni în sectorul privat şi în s. Ohrincea. Situaţia se atestă din cauza că satul Zolonceni, după destrămarea colhozului, a fost o perioadă în componenţa primăriei Ustia, r. Dubăsari, mai târziu a fost inclus în componenţa primăriei Criuleni, respectiv, serviciile comunale nu au fost dezvoltate în acest teritoriu.

Deşi începând cu anul 2018, primăriile sunt obligate prin lege (art. 11 din Legea RM nr. 209 din 29.07.2016, în vigoare din 23. 12. 2017) să creeze sisteme eficiente de gestiune integrată a deşeurilor municipale prin: colectare, asigurare etapizată a condiţiilor pentru colectare separată, transportare, valorificare şi eliminare finală a deşeurilor, actuala întreprindere municipală nu dispune de destule resurse financiare, necesare pentru construcţia platformelor de colectare a deşeurilor menajere, şi nici  pentru construcţia containerelor destinate colectării separate a deşeurilor reciclabile. În acelaşi timp, dacă ar exista în Zolonceni platforme pentru colectarea deşeurilor, locuitorii ar asigura durabilitatea serviciului, prin achitarea taxei lunare, aşa cum o fac locuitorii or. Criuleni și s. Ohrincea. În rezultatul acestei situaţii, creşte nivelul de poluare a pădurilor existente împrejurul or. Criuleni şi a s. Zolonceni, şi a zonelor verzi adiacente râurilor Răut şi Nistru. În acelaşi timp, generaţia tînără – cca 35 de persoane cu vârsta până la 18 ani, locuitori ai Zoloncenilor, se deprinde cu comportamentul adulţilor şi va rata formarea deprinderilor de colectare selectivă a deşeurilor, care este o tendinţă modernă şi necesară de gestionare a mediului ambiant. Printre acţiunile care poluează mediul ambiant, în special aerul, primăvara şi toamna îndeosebi, se numără deprinderea cetăţenilor de a arde resturi vegetale. În pofida amenzilor usturătoare, pe care le aplică sporadic Inspecţia Ecologică, în orele de seară în special, atât orăşenii, cât şi sătenii, aprind ruguri şi incendiază crengi, frunze, iarbă, profitând de puterea nopţii, şi la fel, poluează aerul. Şi locuitorii satului Ohrincea au nevoie de containere pentru plastic, pentru a micşora cantitatea de gunoi care este transportată la gunoişte, şi ca un prim pas în procesul de căpătare a deprinderilor de selectare a gunoiului de către cetăţeni, pe viitor.

În acest context, sunt necesare acţiuni de şcolarizare a populaţiei privind modul alternativ de utilizare a resturilor vegetale biodegradabile, cum ar fi compostarea lor, iar cetăţenii au nevoie de deprinderi practice de producere a îngrăşămintelor organice şi utilizarea lor în gospodăriile particulare, or, cca 80% din locuitorii primăriei Criuleni dispun de loturi pe lângă casă, pe care le cultivă. Selectarea plasticului şi producerea compostului din deşeuri biodegradabile sunt cele mai simple forme de protectie a mediului şi permite o diminuare considerabilă a poverii asupra gunoiştilor existente. Selectarea plasticului ar fi o primă etapă în ciclul complex de selectare a gunoiului, care poate fi urmată şi de alte etape...

Grupurile țintă ale proiectului sunt:

 • 9700 locuitori ai Primăriei Criuleni (conform recensământului din 2014, (http://www.statistica.md/newsview.php?l=ro&id=4678&idc=168)<
 • În or. Criuleni: din 8500 de locuitori: inclusiv 5044 femei; 4656 bărbaţi;
 • În Ohrincea: 1002 locuitori - 480 bărbati, 522 femei;
 • În Zolonceni: 198 de locuitori- 85 femei, 78 bărbaţi, 35 copii de la 0 la 18 ani.
 • 10 voluntari din or. Criuleni, inslusiv tineri din grupul de autoreprezentanţi, instruiţi pentru desfăşurarea campaniei de informare;
 • Grupurile locale de iniţiativă, în total cel puţin 15 persoane, care vor monitoriza situaţia cu selectarea deşeurilor în cele trei localităţi.
 • Angajaşii APL a or. Criuleni şi Întreprinderii Municipale „Comunservice Criuleni”, în total cca 60 persoane.

 

Partenerii proiectului:

 • APL Criuleni
 • ÎM „Comunservice”
 • membrii Consiliului Orăşenesc
 • Inspecția Ecologică Criuleni
 • Centrul de Sănătate Publică Criuleni
 • grupul de acţiune locală din s. Zolonceni, Ohrincea şi Criuleni
 • Bibiliotecile Publice din Criuleni şi din Ohrincea
 • Gimnaziul şi Casa de Cultură Ohrincea
 • Elevii şi profesorii Liceului Teoretic „B. Dânga” Criuleni
 • Şcoala Profesională Criuleni
 • Instituțiile de educație timpurie „Spicuşor” şi „Mesteacănul” Criuleni